TEL: +48 530 020 060 | E-MAIL: biuro@podo-centrum.pl

Wyszukiwarka

Regulamin

Strona główna » Regulamin

wielkość tekstu: A | A | A

 

Regulamin 

świadczenia usług w Podo-Centrum 

w gabinecie podologicznym

 

§ 1. Postanowienia ogólne i definicje

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z usług podologicznych, zwane dalej: Usługą Podologiczną lub Usługami Podologicznymi, która jest świadczona w Podo-Centrum gabinecie podologicznym, mieszczącym się w Myszkowie, przy ul. Plac Dworcowy 15, które jest zwane dalej: Podo-Centrum gabinetem podologicznym.

2. Przed skorzystaniem z Usługi Podologicznej należy zapoznać się z treścią Regulaminu.

3. Skorzystanie z Usługi Podologicznej jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

4. Samodzielnie dokonywać Rejestracji oraz korzystać i uczestniczyć w Wizycie podczas której wykonywana jest Usługa Podologiczna mogą wyłącznie osoby pełnoletnie – dalej zwane Klientem. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Usługi Podologicznej na takich samych zasadach jak osoby pełnoletnie wyłącznie za uprzednią zgodą ich opiekuna, rodzica lub przedstawiciela ustawowego, wyrażoną przed rozpoczęciem Usługi Podologicznej.

 

§ 2. Rejestracja na Wizytę

1. Usługi Podologiczne świadczone są wyłącznie za uprzednią rezerwacją wizyty - dalej zwane: Wizytą, za wyjątkiem wyjątkowych sytuacji, w których Klient może skorzystać z Usługi Podologicznej poza kolejnością, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

2. Wizyty w Podo-Centrum gabinecie podologicznym można umawiać poprzez telefoniczna rejestrację - dalej: Rejestracja od poniedziałku do piątku w godzinach pracy gabinetu.

3.  Klienci rejestrowani są zgodnie z grafikiem obowiązującym w Podo-Centrum gabinecie podologicznym

4. Jeżeli okaże się, że grafik obowiązujący w Podo-Centrum gabinecie podologicznym jest w całości zapełniony, Klient  może zostać wpisany na listę rezerwową co oznacza, że będzie mógł skorzystać z Usługi Podologicznej w sytuacji, w której Klient, który dokonał skutecznej Rezerwacji i został umówiony na Wizytę, odwołał Wizytę lub z innych przyczyn Wizyta zostanie anulowana.

5. Podczas Rejestracji Pracownik Podo-Centrum gabinet podologiczny  w celu oszacowania czasu trwania Usługi Podologicznej może dokonać wstępnego wywiadu dotyczącego problemu z jakim zgłasza się Klient.

6. Podczas Rejestracji Podo-Centrum gabinet podologiczny poprosi o podanie następujących danych: imię i nazwisko, numer telefonu do kontaktu.

7. W określonych przypadkach Klient może zostać poproszony o nadesłanie na adres e-mailowy zdjęcia stopy lub jej części.

8. Pomiędzy wykonaniem Usługi Podologicznej w miarę możliwości zapewniane są 10 minutowe przerwy konieczne do zdezynfekowania gabinetów.

9. Na 48-24 godziny przed umówionym terminem Wizyty Klient otrzymuje wiadomość tekstową SMS z przypomnieniem o Wizycie, którą należy potwierdzić wiadomością SMS.

 

§ 3. Rezygnacja z Wizyty, odwołanie z Wizyty

1. Na zarezerwowaną Wizytę Klient powinien stawić się w Podo-Centrum gabinet podologiczny najpóźniej na 10 minut przed umówionym terminem Wizyty.

2. Podo-Centrum gabinet podologiczny zastrzega, że ustalona godzina Wizyty może ulec nieznacznej zmianie. Jeżeli przesunięcie w godzinie Wizyty wynika w szczególności z przyczyn niezależnych od Podo-Centrum gabinet podologiczny i trwa dłużej niż 15 minut, w miarę możliwości poinformuje Klientów zapisanych na Wizyty o przesunięciu terminu Wizyt.

3. Podo-Centrum gabinet podologiczny zachowuje prawo do odmowy wykonania Usługi Podologicznej, jeżeli Klient spóźnia się na Wizytę co najmniej 15 minut od terminu umówionej Wizyty, chyba że Klient o okolicznościach skutkujących spóźnieniem na Wizytę powiadamia pracownika recepcji, który wyrazi zgodę na późniejsze rozpoczęcie Usługi Podologicznej z zastrzeżeniem, że w takim przypadku Wizyta może ulec skróceniu.

4. Nieprzystąpienie do Wizyty przez Klienta bez uprzedniego odwołania Wizyty uprawnia obciążenia Klienta kosztami niezrealizowanej Wizyty, a w przypadku umówienia nowego terminu Klient jest zobowiązany wpłacić zadatek w wysokości 50% wartości usługi.

5. Podo-Centrum gabinet podologiczny zastrzega sobie prawo do odwołania Wizyty na co najmniej 24 godziny przed terminem rozpoczęcia Wizyty. W takim wypadku Instytut Podo-Centrum gabinet podologiczny zaproponuje nowy termin Wizyty.

6. Podo-Centrum gabinet podologiczny informuje, że nie udziela konsultacji telefonicznych zakresem odpowiadających świadczonej Usłudze Podologicznej. Klient jest konsultowany wyłącznie podczas umówionej wizyty w Podo-Centrum gabinet podologiczny.

7. Pierwszeństwo przyjęcia na Wizytę mają Klienci, którzy uprzednio dokonali Rezerwacji i umówili się na Wizytę zgodnie z grafikiem obowiązującym w Podo-Centrum gabinet podologiczny. W wypadkach szczególnych, w tym w szczególności odnoszących się do Klientów z powikłaniami powstałymi w trakcie prowadzonych w Podo-Centrum gabinet podologiczny Usług Podologicznych lub osób wymagających natychmiastowej konsultacji - przewiduje się możliwość przyjęcia osoby bez uprzednio dokonanej przez nią Rejestracji, zgodnie z procedurą rejestracyjną.

8. Klient ma prawo odwołać lub przełożyć Wizytę najpóźniej na 24 godziny przez zaplanowaną wizytą.

 

§ 4. Przebieg Wizyty

1. Usługi Podologiczne wykonywane w Podo-Centrum gabinet podologiczny wykonywane są przez specjalistów, posiadających doświadczenia zawodowe oraz umiejętności potrzebne do wykonania Usługi Podologicznej. Zawód podologa jest zawodem paramedycznym, podolog nie jest lekarzem.

2. Na pierwszej Wizycie zostanie przeprowadzony wywiad z Klientem.

3. Po przeprowadzeniu wywiadu specjalista Podo-Centrum gabinet podologiczny przedstawi Klientowi plan terapii oraz wyceni wstępny koszt Usługi Podologicznej.

4. Rodzaje Usług Podologicznych świadczonych przez Podo-Centrum gabinet podologiczny dostępne są na stronie internetowej Podo-Centrum gabinet podologiczny pod adresem: www.podo-centrum.pl 

 

§ 5. Klauzula Informacyjna

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119) – dalej RODO informuję, że:

1.    Administratorem danych osobowych jest Podo-Centrum gabinet podologiczny z siedzibą

w Myszkowie przy ul.Plac Dworcowy 15, NIP:577 190 32 57. Kontakt z Administratorem możliwy jest w następujący sposób: listownie na adres siedziby, przez e-mail: biuro@podo-centrum.pl, telefonicznie: 530 020 060, w siedzibie Administratora.

2.  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. c) i h) RODO w zw. m.in. z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

3. Dane osobowe przetwarzane są w związku z udzielaniem przez Administratora świadczeń zdrowotnych, w następujących celach:

a)    na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO – profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej – przez okres świadczenia opieki zdrowotnej i wymagany przepisami prawa okres archiwizacji dokumentacji medycznej;

b)    na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO – wykonania umowy zawartej z Pacjentem – przez okres obowiązywania umowy;

c)    na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO – wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych związanych z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i wykonywaniem działalności leczniczej;

d)  na podstawie art. 6 ust. 1 c) RODO – wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. dla celów administracyjnych, ewidencyjnych, podatkowych, archiwizacyjnych – w okresie koniecznym dla realizacji poszczególnych obowiązków wynikających z przepisów prawa;

e)    na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) oraz art. 9 ust.2 lit. c) RODO – ochrony żywotnych interesów Pacjentów lub innych osób fizycznych np. w zakresie ochrony integralności fizycznej lub życia osoby, której dane dotyczą – w okresie koniecznym dla podjęcia interwencji;

f)    na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora – w celu dochodzenia roszczeń – przez okres wymagalności ewentualnych roszczeń powstałych w związku z świadczeniem usług przez Administratora.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla realizacji usług medycznych świadczonych przez Administratora. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w pkt 3. skutkować będzie niemożnością świadczenia usługi medycznej.

5. Kategorie danych osobowych, które Administrator przetwarza wynikają z obowiązujących przepisów prawa i wymagane są w celu wykonania usług medycznych. Rodzaj gromadzonych danych osobowych zależy również od rodzaju usługi medycznej.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

a) podmiotom bezpośrednio uczestniczącym w realizacji usług świadczonych przez Administratora (np. lekarzom) oraz podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli przekazanie danych jest niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;

b)    podmiotom serwisującym urządzenia Administratora;

c)   podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), np. w zakresie świadczenia usług informatycznych, doradczych, księgowych, prawnych, laboratoriom itp.;

d)    podmiotom prowadzącym działalność pocztową/kurierską;

e)    podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie przepisów szczególnych.

7.    Administrator może pozyskiwać dane osobowe Pacjentów od innych podmiotów w ramach współpracy, w której wykorzystywane są elektroniczne platformy lub systemy obsługi. Uzyskane w ten sposób dane obejmują oprócz ogólnych danych osobowych takich jak imię, nazwisko, dane teleadresowe, także szczególne kategorie danych obejmujące m.in. wyniki badań, informacje o stanie zdrowia związane z procesem leczenia. Dane te będą przetwarzane w celu wykonania umowy przez okres jej realizacji lub celem dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie wymagalności, a także w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych związanych z archiwizacją.

8.  Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych  w tym uzyskania informacji o ich przetwarzaniu oraz prawo do kopii danych, prawo do ich sprostowania oraz uzupełniania. Możliwość skorzystania przez osobę, której dane dotyczą z prawa do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zależy od celu i podstawy prawnej przetwarzania tych danych przez Administratora, tak więc Administrator może odmówić skorzystania z tych uprawnień w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów szczególnych.

9. Osoba, której dane dotyczą może zrealizować swoje uprawnienia poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia Administratorowi – osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej. Administrator jest uprawniony do uwierzytelnienia tożsamości osoby, od której oświadczenie pochodzi.

10. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

11. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy), za wyjątkiem sytuacji, w których następuje to na wniosek osoby, której dane dotyczą.

12. Administrator nie stosuje „profilowania”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, polegającego na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań.

13. Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

a)    dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,

b)    zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,

c)    skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie – przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,

d)    dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.

§ 6. Płatność

1. Klient jest obowiązany do dokonania zapłaty za wykonane Usługi Podologicznej. Szczegółowy Cennik dla poszczególnych Usług Podologicznych znajduje się w recepcji Podo-Centrum gabinet podologiczny.

2. W Podo-Centrum gabinet podologiczny udostępnia się następujące formy płatności: gotówka, karta płatnicza, bon podarunkowy.

3. Zapłata za Usługi Podologiczne następuje po odbytej Wizycie, za wyjątkiem przypadków określonych niniejszym Regulaminem, za które Klient obowiązany jest uiścić całość lub część opłaty przed wykonaniem Usługi Podologicznej lub w przypadkach płatności za Usługę Podologiczną pomimo jej niewykonania z uwagi na okoliczności leżące po stronie Klienta.

4. W przypadku Klientów korzystających z bonów podarunkowych, po odbytej Wizycie Klient w momencie płatności zobowiązany jest okazać bon podarunkowy. W innym wypadku, Usługi Podologiczne podlegają płatności gotówkowej lub za pośrednictwem karty płatniczej.

 

§ 7. Procedura reklamacyjna

1. Klient po wykonanej Usłudze Podologicznej ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od jej wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Usługi Podologicznej - dalej: Reklamacja. Składając Reklamację Klientobowiązany jest opisać stan faktyczny oraz wskazać z jakich przyczyn uważa Reklamację za zasadną.

2. Reklamacja powinna zostać przez Klient złożona na piśmie na adres e-mailowy: biuro@podo-centrum.pl. Reklamacji powinien dołączyć dokumentację zdjęciową.

3. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Podo-Centrum gabinet podologiczny  w terminie 14 dni od otrzymania Reklamacji. W tym terminie Klient zostanie powiadomiony o zasadności lub braku podstaw do uznania ją za zasadną.

4. W przypadku uznania Reklamacji za zasadną Klientowi przysługuje nieodpłatna usługa korygująca w Podo-Centrum gabinet podologiczny lub zwrot kosztów wykonanej Usługi Podologicznej. Podo-Centrum gabinet podologiczny w ramach uznania reklamacji może ponadto zaproponować inne korzyści Klientowi.

5. W przypadku kwestionowania Usługi Podologicznej zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną Usługę Podologiczną – w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Podo-Centrum gabinet podologiczny zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.

6. Reklamacja nie obejmuje powikłań takich jak: ból, krwiak, krwawienie po zabiegu, podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie, reakcja alergiczna na zastosowane leki - jeżeli objawy te związane są z wykonaną Usługą Podologiczną lub wiążą się z indywidualnymi predyspozycjami Klienta.

 

§ 8. Odpowiedzialność

1. Klienci odpowiadają w pełnej wysokości za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Podo-Centrum gabinet podologiczny. Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich opiekunowie, rodzice lub ustawowi przedstawiciele.

2. Podo-Centrum gabinet podologiczny nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w Podo-Centrum gabinet podologiczny poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient zobowiązany jest zatrzymać przy sobie.

3. Niestosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonane Usługi Podologiczne po stronie Podo-Centrum gabinet podologiczny.

4. Podo-Centrum gabinet podologiczny nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Usługi Podologicznej wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką i w sposób nie ustępujący ogólnie przyjętym standardom.

5. Klient zobowiązany jest przestrzegać wszelkich zaleceń specjalisty, które zostały udzielone mu podczas Wizyty.

6. Po wykonanej Usłudze Podologicznej może zostać wystawione zaświadczenie o odbytej Usłudze Podologicznej.

 

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie osoby przebywające na obszarze Podo-Centrum gabinet podologiczny zobowiązane są przestrzegać całkowitego zakazu palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych oraz całkowitego zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.

2. Na obszarze Podo-Centrum gabinet podologiczny, a w szczególności do pomieszczeń, w których wykonywane są Usługi Podologiczne zabrania się wprowadzania zwierząt.

3. Każdy Klient ma prawo wglądu do Regulaminu, Cennika Podo-Centrum gabinet podologiczny.

4. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług Podologiczne powinny zostać w pierwszej kolejności rozwiązane polubownie.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.05.2022

 

Skąd jedziesz?

Czy wiesz, że...

dalej

Kontakt

Podo Centrum

42-300 Myszków
Plac Dworcowy 15

tel: 530 020 060
e-mail: biuro@podo-centrum.pl

dalej

strona głównaaktualnościOfertaTlenoterapiaPodologiaDERMATOLOGIAFIZJOTERAPIACENNIKKontaktRegulaminPolityka prywatności
Gabinet podologiczny, Podolog, Tlenoterapia, Usuwanie odcisków, Usuwanie modzeli, Terapia brodawek wirusowych, Wrastające paznokcie, Klamry na wrastające paznokcie, Ból stopy, Fizjoterapia, Dietetyk kliniczny.
Pasja
tworzenia

Umów wizytę. Skontaktuj się z nami.

osób online: 1

Polityka prywatności Kanały RSS Mapa serwisu
SYSTEM ALP VISUAL PLUS | ALPANET.PL

WYSYŁANIE I ODBIÓR POCZTY

ZARZĄDZANIE POCZTĄ

ZARZĄDZANIE SERWISEM

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies

Dowiedz się więcej...

Ustawienia

 • Ciasteczka wymagane

  Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.

 • Ciasteczka funkcjonalne

  Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.

 • Ciasteczka analityczne

  Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

 • Ciasteczka marketingowe

  Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google Ads i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

 • Wysyłanie danych

  Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy